Nieuws

Nieuw! Dyslexiezorg 7-13 jaar

Bij Educonsult kunt u terecht voor de diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie (EED).  Deze zorg wordt vergoed door de gemeente voor kinderen van 7 tot 13 jaar die naar de basisschool gaan.

Indien er niet aan de voorwaarden voor vergoede EED wordt voldaan, kunt u ook particulier bij ons terecht voor een onderzoek naar dyslexie.

Voorwaarden onderzoek EED

Om in aanmerking te komen voor vergoede dyslexiezorg moet er eerst intensieve begeleiding geweest zijn op school. Er moet aan een aantal zaken zijn voldaan voordat een kind aangemeld kan worden. De school van uw kind is hiervan op de hoogte. Wij leveren de school een mapje aan met een chacklist waar alle gegevens compleet mee worden kunnen aangeleverd. 

De school moet middels hulpplannen kunnen aantonen het kind circa 6 maanden (3 keer 20 minuten per week) extra begeleiding te hebben gegeven met een betrouwbare methode. Daarnaast moeten gedurende 1,5 jaar de leesprestaties van het kind E-scores blijven. De leesscores mogen ook D-scores zijn, dan moeten de spellingresultaten E-scores hebben. Zo kan de school aantonen dat, ondanks intensieve hulp, er geen of te weinig vooruitgang is behaald.
Als er sprake is van een bijkomende andere problematiek (comorbiditeit), dan moet deze problematiek  zondanig behandeld zijn, dat deze het onderzoek en de behandeling niet beïnvloedt.  
Aanmelding voor diagnostiek en behandeling gebeurt door de ouders in overleg en in samenwerking met de school. De school levert het leerlingdossier met bovenstaande informatie aan. Het dossier wordt gecontroleerd door onze orthopedagoog-generalist. Indien aan de voorwaarden wordt voldaan, kan het onderzoek plaatsvinden.

 

Onderzoek

Voordat het dyslexieonderzoek plaatsvindt, wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. Dit intakegesprek duurt ongeveer een uur. Het intakegesprek en het onderzoek vinden nooit plaats op dezelfde dag.
Het onderzoek bestaat uit een intelligentie- en een dyslexiegedeelte en vindt bij voorkeur plaats op de school van uw kind. Indien de school niet beschikt over een geschikte rustige ruimte dan kan het onderzoek ook in een onderzoeksruimte van Educonsult in Middelburg plaatsvinden. Als uit de onderzoeksgegevens blijkt dat de lees- en/of spellingsproblemen op geen andere manier verklaard kunnen worden, geeft de orthopedagoog een positief behandeladvies. Het behandeladvies is afhankelijk van de motivatie van zowel ouders als van het kind. Het behandeltraject zal vooraf met u doorgesproken worden.

Bovenstaande criteria gelden voor EED, ernstige enkelvoudige dyslexie. Voldoet uw kind niet aan bovenstaande criteria, dan kan er nog wel sprake zijn van dyslexie, maar er is dan geen vergoeding vanuit de gemeente mogelijk. U kunt in dit geval wel altijd bij ons terecht voor particulier dyslexieonderzoek. 

 

Behandeling

Het doel van de dyslexiebehandelingen is vlotter en nauwkeuriger leren lezen. Daarnaast wordt aangeleerd om correct te leren spellen en om te corrigeren. Wij maken gebruik van een dyslexie-methode die bewezen effectief is. Er wordt ingezet op het stimuleren en motiveren van het kind om het lezen te oefenen.

Ook psycho-educatie vormt een belangrijk onderdeel van de dyslexiebehandelingen. De uitleg wat dyslexie precies inhoudt en wat de oorzaken daarvan zijn geeft veel erkenning geven en helpt met acceptatie. Het vaak beschadigde vertrouwen op het gebied van leren zal langzaam weer moeten groeien. Door kleine successen groots te vieren, krijgt het kind weer plezier in lezen.

Periodiek neemt de orthopedagoog toetsen af  voor een tussentijdse evaluatie. Middels de resultaten van deze toetsen wordt de vooruitgang in kaart gebracht en met ouders en school besproken in een evaluatiegesprek. Tijdens dit gesprek wordt bepaald of de behandelingen zinvol zijn, hoe het kind en ouders de behandelingen ervaren en of er eventuele aanpassingen nodig zijn. Natuurlijk zijn de lijnen met ouders en school kort zodat zaken rondom de behandelingen altijd met de orthopedagoog besproken kunnen worden.

Gemiddeld bestaat de behandeling uit 50 sessies, die wekelijks (tijdens schoolweken) plaatsvinden. Het totale traject van onderzoek en behandeling duurt ongeveer 1,5 schooljaar.

 

Meer weten? Klik dan hier.

  • Scherpe tarieven
  • Praktisch & werkbaar
  • Positieve benadering
  • Ontzorgend & proactief